جستجو
  • قدس روزی که مستکبران باید سر جای خود بنشینند

   صدرا، علیرضا - قدس نه یک شهر یا نقطه و منطقه نبوده و نیست، بلکه یک مرکزیت ثقل و گرانیگاه و تلاقی گاه حق و باطل و آوردگاه عدالت و ظلم جهان و نمود و نماد یعنی نماینده و نمایاننده صلح و ثبات و امنیت یا جنگ و بی ثباتی و ناامنی ملی-منطقه ای-جهانی آنست.

    

   • ۹:۱۴ ۱۳۹۲/۶/۲۱
  • *پیش درامد)

   *1-قدس: نه یک شهر یا نقطه و منطقه نبوده و نیست، بلکه یک مرکزیت ثقل و گرانیگاه و تلاقیگاه حق و باطل و آوردگاه عدالت و ظلم جهان و نمود و نماد یعنی نماینده و نمایاننده صلح و ثبات و امنیت یا جنگ و بی ثباتی و ناامنی ملی-منطقه ای-جهانی آنست.

    شهر قدس و مسجد اقصی، که پایتخت و زیارتگاه ادیان بزرگ ابراهیمی و توحیدی یهودی، مسیحی و اسلامی بوده و قرنها مثلث و محل آرامش و تعامل این سه به شمار می رفت، با سوء تفسیر افراطی و تحریف مذهبی یهودی نمایانه یک جریان و با سوء استفاده و سیاست های سوء گروهی دیگر، منجر به تعار